Sözlü Sunum Programı

Sözlü Bildiriler :

Sözlü Bildiriler Sunum Programı için Tıklayın

Program Geliştirme:

S1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Uluslararasılaşması
Internationalization Of Vocational School Of Health
Şeyda Ökdem, Aysun Doğan

S2 Türkiye’de Dünden bugüne Anestezi Ön Lisans Eğitimi
Anesthesia Associate Degree Education in Turkey: From Past to Today
Bedretti̇n Çi̇npolat

S3 2017 İtibariyle Türkiye’de Odyometri Eğitiminin İncelenmesi
Investigation of Audiometry Education in Turkey by 2017
Osman Günay, Onur Yarar

S4 Eczane hizmetleri programı için çekirdek eğitim programı hazırlama çalışması
Preparing core education program for pharmacy services program
Hüsna Koyunoğlu, Şemsi Nur Karabela, Hasan Hüseyin Eker

Program Sorunları ve çözüm önerileri:

S5 Türkçenin Eğitimi ve Öğretiminde Yeni Gerçek: Uzaktan Eğitim
New Truth in Turkish Education and Teaching: Distance Education
Evşen Çerkeşli

S6 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarında Mesleki İngilizce Eğitiminin Temel Sorunları
Basic Problems of Vocational English Education in Vocational Schools of Health Services
Betül Akdemi̇r

S7 Ege Bölgesi’ndeki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programlarına yerleşme puanlarının değerlendirilmesi
Evaluation of placement scores for Vocational School of Health Services programs in the Aegean Region
Ayla Açıkgöz

Programlarda Öğrenci çalışmaları

S8 Meslek Yüksek okulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımı İle Sosyal Yaşam Ve Sorumluluk Duyguları İlişkisinin Değerlendirilmesi
Assessment Of The Relationship Between Internet Use And Social Life And Responsibility Affects Of Vocational Students
Zehra Deniz Yakıncı, Gülsüm Yetiş, Perihan Gürbüz

S9 Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinde sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve depresyon düzeylerinin incelenmesi
Examining health care vocational school students’ healthy lifestyle behaviors and depression levels
Selda Mert Boğa, Rüştü Taştan, Serap Arsal Yıldırım, Burcu Yüksel, Nurhan Külcü

S10 Genç erişkinlerde fiziksel aktivite ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin araştırılması
The investigation of physical activity and health related quality of life in young adults
Fatma Kocaağa, Asuman Saltan, Emel Avçin

S11 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Ölüm Kaygıları ve Durumluk-Sürekli Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Death Anxıety And The State-Trait Anxiety Levels Of The Health Services Vocational School School Students
Yüksel Demirel

S12 Öğrencilerin Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programını tercih etme sebeplerini incelemek
To examine the reasons for choosing the Child Protection and Care Services Program for students
Zeynep Turan, Neşe Şekerci

S13 Odyometri öğrencilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Algılarının Değerlendirilmesi
Evaluation of the perception of Occupational Health and Safety Education of the students of Audiometry Programme
Halil Soyal

S14 Acil sağlık hizmetlerinde ilk ve acil yardım teknikerliği öğrencilerinin beklentileri
Emergency medical services in expectations of paramedics
Kemal Temel, İbrahim Uysal, Emine Sevinç Postacı

S15 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programının Mevcut Analizi
Current Analysis of Bezmialem Vakif University Medical Documentation and Secretarial Program
Mehmet Üyüklü, Aysu Kılıç, Özlem Yalçınkaya, Bahattin Yalçınkaya

S16 Sağlık alanında öğrenim gören birinci ve ikinci sınıf üniversite öğrencilerinin kan bağışı hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının karşılaştırılması
Comparıson of ınformatıon, attıtudes and behavıors of blood donatıons of fırst and second year class unıversıty students who have learned ın health
Emel Avçin, Gürkan Erdoğan, Şeyda Can, Fatma Kocaağa

 

Deneysel Çalışmalar

S17 Sağlık Çalışanı Adaylarında Sakal Florası
Health Worker’s Candidates Beard Flora
Süheyla Aykaç Yazi̇ci̇oglu

S18 Tırnak batmasının orthonyxie ile tedavisi
Orthonyxie treatment for ingrown nail
Ayfer Peker, Erva Karabalık, Yeliz Sancar, Berrin Çetinarslan, Zeynep Cantürk, İlhan Tarkun, Alev Selek

S19 Diyabetli bireylerin kallus ve korn tedavisinde podolojik yaklaşım
Podological approach in the treatment of callus and corn in diabetic individuals
Ayfer Peker, Berrin Çetinarslan, Zeynep Cantürk, İlhan Tarkun, Alev Selek

S20 Subakut Dıchlorvos Uygulanan Ratlarda Oksidatif Stres Faktörleri Ve Histopatolojik Değişime Karşı CAPE’nin Etkisi
Oxidative Stress and Histopathological Change in Rats Against Subacute Effect of Dichlorvos Applied Factors of The CAPE
Aysel Güven, Gökhan Nur

S21 Sinop İli Akliman Bölgesi Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) türleri
Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) species of the Akliman Region of Sinop Province
Fethi Turgut

S22 Türkiye’deki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarına Genel Bir Bakış
An Overview of Vocational Schools of Health Services in Turkey
Melike Divriklioğlu

S23 Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Programı mezunlarının istihdam durumları
Employment status of graduates from Marmara University School Of Vocational Health Services Anesthesia Program
Fidan Küdür Çırpan, Asu Gürer, Pınar İmer

S24Meslek Yüksekokullarında Eğitim Veren Öğretim Elemanlarının İstihdam Sorunu
Employment Problem of Teaching Staff in Vocational Schools
Yeşim Ateş